Správna rada TK Nitra stanovuje pre rok 2014 členské poplatky nasledovne:

100 € (splatné do 30.4.) – súťažní hráči registrovaní v STZ
30 € (splatné do 30.4.) – rekreační hráči
0 € - čestní členovia, členovia SR

Členský poplatok uhradiť prevodným príkazom na účet klubu, ako variabilný symbol uviesť číslo členského preukazu pre identifikáciu platby, bez znakov TKN. Do správy pre prijímateľa uviest MENO a PRIEZVISKO člena, za ktorý sa členský poplatok uhrádza.

Číslo účtu: 6839963002/5600 Prima banka Slovensko a.s